undring – mestring – begeistring – ordentlighet
Kommentarer
  Nyhetsarkiv
  Nyheter
  Spre oss på FB++
  Share Button

  Plan mot mobbing – Psykosos. miljø

  –  Straumen skole skal være en skole uten mobbing!

  (se også tilsynsrapport for Straumen skole av 28.05.13 fra Fylkesmannen i Nordland – Last ned som PDF)

  For å sikre et best mulig læringsmiljø plikter alle å bidra til at alle slutter opp om dette forslaget til plan mot mobbing.

  ”Alle har rett til et lærings- og oppvekstmiljø uten mobbing”.

  § 9 i opplæringsloven skal sikre elevene et godt skolemiljø. Den skal verne elevene mot mobbing, vold, diskriminering og rasisme. Loven slår fast at det er de voksnes plikt å gripe inn mot mobbing.

  Skolens ordensreglement gir bestemmelser om elevenes rettigheter og plikter, regler om atferd og om hvilke tiltak skolen skal kunne nytte overfor elever som bryter ordensreglementet samt regler om refsingstiltak som skal kunne brukes ved brudd på reglementet.

  Definisjoner:

  Mobbing:

  En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne.

  Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene:

  • Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som
  • gjentar seg og varer ved over en viss tid
  • i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet.

  Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret si side.

  Loven omfatter både direkte mobbing, med etter måten åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utestenging frå gruppa.

  Diskriminering:

  Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte.

  Rasisme:

  Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav.

  Bestemmelsen gjelder også krenkende ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, diskriminering eller rasisme, slik som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller funksjonshemninger.

  Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer for adferd. Et utsagn eller en handling som ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke krenkende eller skremmende på elever utenfor denne. Her kan det være en utfordring å finne balansen mellom humor og krenkelser.

  Bestemmelsen gjelder både situasjoner der krenkende ord eller handlinger kommer fra medelever og der de kommer fra personalet.

  .

  Straumen skoles syn:

  • Vi skal ha en nulltoleranse for mobbing.
  • Vi skal drive holdningsskapende arbeid gjennom all vår virksomhet.
  • Barna skal møtes med varme, anerkjennelse og oppmuntring.

  For å bekjempe mobbing plikter alle voksne å:

  – reagere på norm- og regelbrytende atferd

  – gripe inn når de ser at barn blir mobbet eller plaget

  – være seg bevisst sine egne holdninger, verdier og væremåte

  – reagere når de oppdager utvikling av uheldig oppførsel

  – være tydelige og tilstedeværende ledere

  – sørge for et inkluderende læringsmiljø

  – gi tydelige regler og oppmuntre til sosialt samspill

  – reagere konsekvent på uønsket og antisosial atferd

  – samarbeide med andre voksne om et godt oppvekstmiljø

  – melde fra til adm.om episoder som faller inn under definisjon av mobbing

  – Skole og heimen forplikter seg på sammen å heve fanen høyt for 0-toleranse for mobbing.

  Skal vi lykkes er det derfor viktig at ……..

  • foreldrene også tar ansvar for å forhindre mobbing
  • det blir gitt informasjon om elevers og foreldres rettigheter og plikter
  • foreldre blir bevisst sin betydning og rolle
  • det utarbeides ideer og forslag til hvordan heim og skole kan gå sammen om tiltak mot mobbing
  • voksne bidrar til skape et godt nettverk for barns trivsel og trygghet i hverdagen
  • foreldrenes posisjon som positive forbilder framheves
  • at lokalmiljøet bidrar til et inkluderende oppvekstmiljø

  I praksis betyr dette:

  • Skolens ansatte plikter jevnlig å ta opp elevens sosiale miljø på interne møter.
  • Teammøter
  • Klassemøter
  • Elevrådsmøter
  • Plangruppemøter
  • Klassemøter/kontaktmøter
  • Foreldremøter
  • Møter i samarbeidsutvalg
  • FAU – møter

  Hver år vil det gjennomføres miljøundersøkelser på Straumen skole .

  • Gjennom samtale med enkelt elver(elevsamtaler)
  • Gjennom spørreundersøkelser(elevinspektørene)

  Resultatene av disse undersøkelsene skal være tilgjengelige for alle knyttet til Straumen skole og danne grunnlag for debatt og fokus på det læringsmiljø vi forplikter oss på skal være best mulig både faglig og sosialt.

  LANGSIKTIGE OG KONTINUERLIGE TILTAK for å forebygge mobbing:

  • Samtale med alle elevene i begynnelsen av skoleåret med fokus på mobbing og forbygging av mobbing, hvilke skrevne og uskrevne regler som gjelder, om skolens reaksjoner og hvord an vi forventer at alle skal reagere på overgrep eller kjennskap til slikt.
  • Årlig spørreundersøkelser og kartlegging av læringsmiljø gjennom elevinspektørene 5-10.klasse.
  • Oppfølging med informasjon til foreldre
  • Elevarrangementer på tvers av alder for å styrke identitet og samhold.
  • Ungdomsklubb
  • Arrangementer med alderblanding, kursuker, midttimer, heldagsturneringer, morgensamlinger idrettsdag, skidag, juleverksted, skoleball m.v.
  • Organisering av skoledagen for å skape et inkluderende miljø
  • Lærerne tilgjengelig for elevene i hele skolens åpningstid.(0800-1500)
  • Tett oppfølging av enkeltelever gjennom fastlærerordning i skolehverdagen
  • Fastlærer for små grupper
  • Kontaktmøter med utviklingssamtaler om enkelteleven.

  Arve Antonsen

  Rektor

  Share Button