undring – mestring – begeistring – ordentlighet
Kommentarer
  Nyhetsarkiv
  Nyheter
  Spre oss på FB++
  Share Button

  Ordensreglement

  Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Sørfold kommune.

  Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste, dersom vi er til å stole på og viser respekt for hverandre, kan skolen bli et trivelig og godt arbeidssted. Som elev har du både rettigheter og plikter.

    Vedtatt av Driftsutvalget 1.11.2010

  1       Kapittel         

   

  1.1        Hjemmel

  Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i LOV-2010-06-25-49 fra 2010-08-01, § 2-9 om grunnskolen og den videregående opplæringa og forskrift til opplæringsloven FOR-2011-07-27-805 fra 2011-08-04 FOR-1999-06-28-722, § 3-5.

   

  Reglementet gjelder for grunnskolene i Sørfold.

   

  1.2        Innhold og virkeområde

  Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler. Reglementet gjelder også Sørfold kulturskole og skolefritidsordningene så langt det passer.

   

  Ordensreglementet inneholder regler for orden, oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

   

  Skolene har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner med mer der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, på skoleveien og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole, studieturer.

   

  1.3        Skolenes eget ordensreglement, bl.a. om elevenes psykososiale skolemiljø.

  I tillegg til et felles ordensreglement for Sørfoldskolene skal det utarbeides et felles reglement for å sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø.

  2       Kapittel Formål, elevers rettigheter og plikter

   Formål

  Sørfoldskolen skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige for et godt fellesskap og der sentrale verdier som respekt og toleranse blir vektlagt.

   

  Ordensreglementet for skolene i Sørfold skal være et virkemiddel for å nå en slik målsetting. Reglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene og at elevene ønsker å bruke sine positive ressurser til å bidra til et godt skolesamfunn for alle.

   

  Sørfold skolene har null-toleranse for mobbing (Viser til kommunens Plan for forebygging av mobbing, tiltaksplan).

   

  2.1        Rettigheter

  Som elev har du rettigheter. Du har krav på:

  1. at alle behandler deg på en ordentlig måte
  2. at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
  3. at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
  4. at du får et godt lærings- og skolemiljø
  5. at enhver elev har rett og plikt til ro og orden i timene, og har et medansvar for at andre også får det.

   

  2.2        Plikter og ansvar

  Som elev har du og plikter. Du:

  1. har ansvar for at ordens og oppførselsreglementet blir fulgt
  2. tar ansvar for egen læring ved å gjøre oppgaver og skolearbeid så godt eleven kan
  3. arbeider for å få et godt lærings- og skolemiljø
  4. behandler andre på en ordentlig måte
  5. viser andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
  6. plager eller mobber ikke noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt
  7. er en god kamerat
  8. sier klart hva du mener, rett tidspunkt og på en høflig måte
  9. deltar aktivt i elevrådets arbeid
  10. J.    deltar aktivt i undervisningen
  11. gjør skolearbeidet til avtalt tid
  12. har orden i skolesakene sine
  13. er klar til undervisning / læring når timen starter.
  14. finner selv ut hva som blir gjort på skolen under og etter fravær 1 eller flere dager
  15. tar pauser i friluft
  1. forlater ikke skolens område uten tillatelse

   

  3       Kapittel Regler og sanksjoner

   

  3.1        Regler for orden og oppførsel

  Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole.

   

  3.1.1       Orden:

  1. Møte presis til timer og avtaler.                      
  2. Holde orden
  3. Holde avtaler.
  4. Ha med, og orden på nødvendig utstyr.
  5. Gjøre skolearbeidet til avtalt tid
  6. Følge regler for bruk av skolens datautstyr og annet utstyr. (Viser til kommunens IKT-reglement for skolene)
  7. Bidra til et godt læringsmiljø.
  8. Medvirke til arbeidsro i klasserom, grupperom og korridorer.
  9. Gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig
  10. Ta godt vare på personlige eiendeler og så langt som mulig, unngå å ta med verdisaker på skolen
  11. Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell
  12. Ta av hode – og ansiktsplagg som dekker hele eller deler av ansiktet, da slike plagg hindrer undervisning, kommunikasjon og identifisering i forhold til de enkelte elevene.
  13. Fravær.
   1. Skolen må så snart som mulig få beskjed om elevers fravær.
   2. Foreldre/foresatte skriver melding om varighet og årsak til fraværet.    
   3. Helse.
    1. Pass på at du får nok søvn, slik at du møter utvilt på skolen.
    2. Ha med skolemat hver dag  

  3.1.2      Oppførsel

  Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. Det betyr at elevene skal være med på å skape gode arbeidsforhold for alle elever og lærere ved:

  1. å vise hensyn og respekt for andre
  2. å vise respekt for undervisningen og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene
  3. å vise respekt for andres arbeid, meninger, måter å være på og kle seg på
  4. å ikke holde noen utenfor eller medvirker til at andre føler seg utenfor
  5. å ikke medvirke til at andre føler seg utenfor
  6. å snakke med respekt til alle medmennesker
  7. Vold, mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn og handlinger, krenkende ord og handlinger
  8. Hærverk og forsøpling
  9. Tyveri
  10. Uærlighet og fusk
  11. Rusmidler, røyking/ snus
  12. Farlig lek
  13. Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek
  14. Seksuell trakassering
  15. Sjikane på grunn av religion eller livssyn
  16. Bruk av sykkel uten sykkelhjelm

  3.1.3      På skolen, i skolens nærområde og på opplegg i skolens regi vil vi ikke oppleve/se

    

  3.2        Sanksjoner

  Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.  Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.

   

  Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt.

   

  Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges. Ved brudd på regler som følger av de lokale ordensreglementene som driftsstyrene kan fastsette, gjelder det samme.

   

  Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

   

  Fysisk refsing og annen krenkende behandling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

   

  Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

   

  3.2.1        Tiltak mot brudd på ordensreglene

  Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor:

  1. Muntlig irettesettelse
  2. Muntlig melding til foreldre/foresatte
  3. Skriftlig irettesettelse/advarsel
  4. Skriftlig melding til foreldre/foresatte
  5. Inndragning av mobiltelefon om det forstyrrer undervisningen.
  6. Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte.
  7. Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres
  8. Utelukking av enkeltelever fra skolens turer, ekskursjoner og arrangement, spesielle arrangement og aktiviteter.
  9. Foreldre/foresatte informeres, hvis mulig i god tid, og kan eventuelt gis anledning til selv å delta og påta seg ansvaret for elevens deltakelse.
  10. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
  11. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
  12. Bortvisning fra skolen i inntil 3 dager.
  13. Begrensning av friheten på skolen.
  14. Forbud mot å bruke skolens datautstyr i et bestemt tidsrom. (Viser til IKT-reglement)
  15. Krav om økonomisk erstatning.
  16. Politianmeldelse. 

  3.2.2        Bortvising

  Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager.

  Elever på 1.-7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.

  Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak, f. eks som bruk av elevmegling og/eller konfliktrådet.

  Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvising iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvising for hele dager på 8.-10. klassetrinn.

   

   

  3.3        Konkret om overtredelser og sanksjoner

  3.3.1        Ugyldig fravær

  Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til forsentkommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og eventuelt hyppigheten av forsentkommingen/fraværet.

  Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert forsentkomming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldre må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1.

  Når det gjelder permisjon og annet lovlig fravær, vises til permisjonsreglementet for elever i Sørfold kommune.

   

  3.3.2        Mobbing, gjelder også digital mobbing og voldelig atferd

  Vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Sørfoldskolen. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Dette regnes også som vold.

  Sørfold kommune skal ha en handlingsplan mot mobbing vedtatt av kommunestyret. Handlingsplanen skal særskilt omhandle tiltak rettet mot kritikkverdige forhold.

  Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli kontaktet. Grove voldsepisoder vil kunne bli politianmeldt.

   

  3.3.3        Medbringing av farlige gjenstander

  På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre, lovlige formål.

  Farlige gjenstander kan inndras av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre inndratte gjenstander overleveres til eleven eller elevens foresatte.

   

  3.3.4        Rusmidler

  Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

  Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

   

  3.3.5        Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte

  Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr, jf. skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2.

   

  Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. Eleven og/eller elevens foresatte er erstatningsansvarlig for inntil kr 5 000,-.

   

  3.3.6        Mobiltelefon og internett

  Bruk av mobiltelefon i skoletiden er ikke tillatt.

   

  Videokamera, kamera og andre digitale hjelpemiddel kan ikke nyttes uten samtykke fra lærere, andre ansatte eller medelever.

   

  Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internettilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.

  IKT-reglement er utarbeidd for alle skolene i Sørfold og er felles.

  Dersom elevene bryter reglementet, kan dette føre til tiltak etter § 3.2.1 eller 3.2.2. Ulovlige forhold kan bli politianmeldt.

   

  3.3.7      Reaksjonsmåter ved fusk

  Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i orden. Har eleven fusket i en prøvesituasjon, vil prøven bli annullert. Elever på ungdomstrinnet skal varsles om muligheten for ikke å få halvårsvurdering med karakter.

  Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.

   

  3.3.8      Straffbare forhold

  Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt politiets bistand.

   

  3.4       Enkeltvedtak

  En beslutning om å vise bort en elev for én hel dag eller flere dager vil være å forstå som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (jfr. kapittel 5). Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke være enkeltvedtak. Dersom avgjørelsen anses å ha stor betydning for den enkelte elev (eks. vedtak om utelukking fra enkelte arrangementer), bør rektor likevel vurdere å følge saksbehandlings­reglene for enkeltvedtak.

   

   

  3.5        Politianmeldelse

  Ulovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i utforming av anmeldelsen.

   


  4       Kapittel          Om fastsetting av karakterer i orden og oppførsel

  Eleven skal ha

  • halvårsvurdering i orden og i oppførsel uten karakter fra 1.trinn
  • halvårsvurdering i orden og i oppførsel med og uten karakter fra 8.trinn

  ”a)

  God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd

  b)

  Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd

  c)

  Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd.”

  Grunnlaget for vurderingen er skolens/kommunens ordensreglement.

  Betydningen av elevens forutsetninger skal gjelde ved fastsettelse av karakter i orden og i oppførsel.

  Det gis ikke fritak fra vurdering med karakter i orden og i oppførsel.

  Rektor har ansvaret for at faglæreren gjennomfører halvårsvurdering med og uten karakter. Dersom rektor er i tvil om reglene for halvårsvurdering er fulgt, kan rektor be om ny faglig vurdering før karakterene blir fastsatt.

  Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.

  Ved fastsettingen av karakter i oppførsel skal det tas hensyn til hvorledes eleven oppfører seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvar for tilsynet med elevene. En skal særlig legge vekt på hvorledes eleven opptrer overfor andre elever, lærere og andre tilsatte. En kan også ta hensyn til hvorledes elevene ter seg mot hverandre på skolevegen.

  Ved fastsettingen av karakter i orden og oppførsel skal det til vanlig ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.

  Standpunktkarakter

  Rektor har ansvar for at standpunktkarakterene i orden og oppførsel fastsettes etter at det er avholdt et møte der elevens lærere er til stede. Dette er for å sikre at grunnlaget for vurderingen av elevens orden og oppførsel blir bredest mulig.

  Standpunktkarakterene i orden og oppførsel skal fastsettes etter at opplæringen er avsluttet. Fordi også eksamen er en del av opplæringen, vil elevens oppførsel på eksamen kunne være en del av grunnlaget for vurderingen av elevens standpunktkarakterer. Derfor er det viktig at standpunktkarakterene i orden og i oppførsel ikke fastsettes før etter at eksamen er avholdt.

   

   


  5       Kapittel          Saksbehandling

  Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens, herunder kap III – kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

   

  Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

  Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes.

  Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og ev. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig.

  Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jf. ellers de enkelte punkt.

   

  6       Kapittel          Ikrafttredelse og kunngjøring

  Denne forskriften trer i kraft fra 1.11.2010

  Reglementet for orden og oppførsel, gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider.

   Oppdatert og redigert versjon av oktober 2011

  Share Button